ئه‌نجام

image

ئه‌نجام
*****
ته‌ختێ ره‌ش دكتاتوریێ
 ئه‌نجامێ وی هه‌رفتنه‌
 نه‌ختێ ئاشتی و ئازادیێ
 روندك و خوهو خوین رشته‌
 به‌ختێ مان و مسوگه‌ریێ
 بشه‌ڤ و روژ هه‌ر پاراستنه‌